Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder nettsiden www.hovemedical.no, eventuelle linker til andre nettsider er ikke omfattet.

Virksomhet/bakgrunn
Hove Medical Systems (HMS) er produsent og leverandør av System X. Systemet er et elektronisk pasient journalsystem (epj) med tilhørende produkter og tjenester. System X brukes av behandlere og annet støttepersonell for registrering av sensitiv pasientinformasjon. Brukerne er behandlingsansvarlig for disse registreringene. Det innebærer at vi som en del av vår virksomhet på oppdrag fra våre kunder behandler deres personopplysninger. Kundens databehandleravtale med oss styrer vår håndtering av personopplysningene i henhold til gjeldende lover og forskrifter for personvern, når vi behandler kundens data.

Innsamling og håndtering av personopplysninger
Vi registrerer personopplysninger relatert til våre kunder og samarbeidspartnere basert på samtykke. Disse opplysningene begrenser seg til firmanavn, organisasjonsnummer, firmaadresse, kontaktpersoner, telefonnummer og e-postadresser. Opplysningene innhentes i forbindelse med salg, inngåelse av avtaler og/eller i forbindelse med spesifikke oppdrag utført av våre konsulenter fra support og teknisk avdeling.
Det registreres også data ved utfylling av kontakskjema på nettsiden. Disse dataene behandles på samme måte.

Utlevering/innsynsrett
Opplysninger om kunder og samarbeidspartnere lagres elektronisk i våre interne systemer, og utleveres ikke til tredjepart. De registrerte har rett til innsyn etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). Dataene er sikret mot uvedkommende og det tas backup.
Skriftlig, undertegnet innsynsbegjæring kan eventuelt sendes til:
Hove Medical Systems AS
Dyrmyrgata 35
3611 Kongsberg
Begjæringen må tilfredstille følgende vilkår:
• En bekreftet kopi av gyldig legitimasjon (norsk førerkort, pass eller bankkort med bilde) må vedlegges.
• Dersom henvendelsen er rettet på vegne av tredjeperson må fullmakt og bekreftet kopi av legitimasjonen til fullmaktsgiver legges ved.
• Begjæringen må inneholde navn og kontaktopplysninger
Svaret på begjæringen vil sendes pr. post.

Retting og sletting
Innenfor de rammer som bl.a. er fastsatt i konsesjonene fra Datatilsynet, personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) vil du kunne få rettet opp og slettet opplysninger om deg dersom de er mangelfulle eller uriktige.

Lagring
Personopplysningene vil slettes når behandlingsgrunnlag ikke lengre foreligger.

Cookies eller informasjonskapsler
Informasjonskapsler benyttes på denne hjemmesiden. Vår policy for cookies eller informasjonskapsler finner du her.